STORM RAAST OVER APPEL

Door de werkzaamheden heen is het landgoed begin september zwaar getroffen door een windval. De storm trok een verwoestend spoor over het landgoed. Het was een opluchting dat er geen menselijke of materiële schade was. Wel zijn vele prachtige en monumentale eiken aan randen van landbouwpercelen en in de bossen verloren gegaan. Thans wordt zo veel als mogelijk is de omgevallen bomen afgevoerd. Nieuwe aanplant zal hiervoor in de plaats […]

HOEVE DE A’HOF

Door de verplaatsing van de familie Rozendaal naar Bunschoten is hoeve de A’Hof vrij gekomen. Wij zijn blij dat de familie zo’n mooi bedrijf heeft kunnen kopen en nu in de gelegenheid is om zijn bedrijfsvoering voort te zetten. Een kans welke op Appel niet meer mogelijk was. De historische gebouwen (boerderij, veldschuur en bakhuis) krijgen een woonfunctie. De plannen voor het erf worden momenteel verder uitgewerkt. Vooruitlopend hierop beginnen […]

ECOLOGISCHE VERBINDING IN AANLEG

Landgoed Appel werkt mee aan de realisering van een ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Hierover zijn afspraken gemaakt met Provincie, Waterschap en Gemeente. Vanaf medio 2016 zijn de inrichtingswerkzaamheden aangevangen. Deze bestaan uit de omvorming van landbouwpercelen naar nat en vochtig hooiland, natte heide of bos. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd zijn gericht geweest op de vernatting van de percelen en het openmaken van heide gebieden. […]

Bos werkzaamheden op het landgoed

In de komende herfst en winter worden langs de Akkerweg/ hoek Zelderseweg het voormalige hakhout gekapt/ teruggezet om dit typische natuur doel van vochtig hakhout te herstellen. Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met de directie van het landgoed. (Anderstein@hetnet.nl) Voor het jaar 2016 staan er diverse inrichtingsplannen op stapel om de natuurwaarde te versterken. Hiervoor is thans een omgevingsvergunning -aanvraag bij de gemeente ingediend. Zodra de vergunningen zijn […]

Uitvoering landgoed ontwikkelingsplan

In de komende weken worden conform het Landgoed ontwikkelingsplan o.a. aan de Akkerweg maatregelen in het terrein genomen om de natuurwaarden daar te verhogen. Bomen en struiken worden verwijderd en de verruigde topgrond wordt geplagd en afgevoerd. De topgrond wordt hierdoor schraler én natter waardoor de meer gewenste vochtige heide zich ook daar beter kan gaan ontwikkelen.   Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met de directie van het […]

Nieuwe kansen voor doelsoorten

Over Landgoed Appel wordt een verbindingszone gerealiseerd om de twee grote natuurgebieden van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug aan elkaar te koppelen. De condities op Appel zijn hiertoe nog niet optimaal. Vanaf de zomer gaan we aan de slag met de herinrichting van een aantal bos en heidegebieden, de omvorming van een aantal landbouwgronden naar natuur en het herstellen van de waterhuishouding op verschillende plaatsen. Daarmee worden de natuurwaarden […]

Eerste stappen in natuurverbinding gezet

Momenteel worden de eerste stappen gezet in de voorbereiding tot uitvoering van de natuurverbinding op het zuidelijke deel van het landgoed. Als onderdeel van de provinciale doelstellingen worden dit jaar vier agrarische percelen omgevormd naar nat schraal grasland, natte heide en bos. Vervolgens worden binnen het natuurgebied, tussen Schoenlapper en Nieuw Voorthuizerweg, heideherstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Appelpad en Kruishaarpad verbonden

Landgoed Appel heeft deze winter meegewerkt aan de uitbreiding van een wandelroute dat loopt over de landgoederen Appel, Gerven en Hell en een verbinding vormt met het Kruishaarpad. Het uitstluitend voor wandelaars opengestelde pad ligt op de scheiding tussen het historisch cultuurgedeelte en het natuurgedeelte en verbindt de Oude Voorthuizerweg met de Woudweg.

Natuurontwikkeling van natte gebieden

In 2014 wordt op verzoek van de provincie Gelderland een deel van het bos tussen de Schoenlapperweg en de Nieuwe Voorthuizerweg verwijderd om de heide te herstellen. Met name het jonge bos, dat spontaan in het voormalige heidegebied is gaan groeien, wordt aangepakt. Daarnaast wordt de heide ‘vernat’ door het water langer in het gebied vast te houden. Zo kan het zaad van de bomen niet tot ontwikkeling komen.

Cultuurhistorisch landschapsonderhoud

In het cultuurhistorische landschap van Landgoed Appel worden zoveel mogelijk de oude landschapselementen teruggebracht. Dit houdt in het aanbrengen van grensbeplantingen, aanplant van inheemse bomen en bomenrijen en lanen. Daarnaast worden de diverse bosjes nagekeken, doorgeschoten hakhout terug gezet en de eiken langs de landbouwpercelen opgesnoeid. Omdat het in de winter vaak te nat is in het bos, zal landschapsherstel in deze periode langs de bestaande wegen en paden plaatsvinden. […]