ECOLOGISCHE VERBINDING IN AANLEG

Landgoed Appel werkt mee aan de realisering van een ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Hierover zijn afspraken gemaakt met Provincie, Waterschap en Gemeente.
Vanaf medio 2016 zijn de inrichtingswerkzaamheden aangevangen. Deze bestaan uit de omvorming van landbouwpercelen naar nat en vochtig hooiland, natte heide of bos.
De werkzaamheden die zijn uitgevoerd zijn gericht geweest op de vernatting van de percelen en het openmaken van heide gebieden. Door sloten te dempen krijgt het kwelwater weer kans om aan de oppervlakte te komen. Dit tezamen met het verwijderen van de verrijkte toplaag moet ervoor zorgen dat op deze percelen natte soortenrijke graslanden en natte heide terreinen zich kunnen ontwikkelen. Op deze percelen krijgen soorten als Kleine zonnedauw, Geelgroene zegge en Beenbreek de kans om zich te ontwikkelen.
De vrijkomende topgrond wordt tijdelijk in depots opgeslagen.

Dankzij het feit dat we de werkzaamheden met goed en droog weer hebben kunnen uitvoeren hebben we vlot door kunnen werken. Voor dit jaar zijn wij praktisch klaar. Waar zijn we bezig geweest: Langs de Akkerweg en op de hoek Woudweg, Schoenlapper en aan de Zelderse weg. Op het perceel bij de Zelderseweg wordt deze winter nog bos aangeplant. Tegelijkertijd wordt binnen het natuurgebied tussen de Schoenlapper en Nieuw Voorthuizerweg het bos teruggezet in ruil voor open heide gebied.
Volgend jaar gaan we door met een tweede fase van de inrichting. De werkzaamheden vinden dan met name plaats op de vrij gekomen (pacht) percelen van boerderij de A’Hof.