Nieuwe kansen voor doelsoorten

Over Landgoed Appel wordt een verbindingszone gerealiseerd om de twee grote natuurgebieden van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug aan elkaar te koppelen. De condities op Appel zijn hiertoe nog niet optimaal. Vanaf de zomer gaan we aan de slag met de herinrichting van een aantal bos en heidegebieden, de omvorming van een aantal landbouwgronden naar natuur en het herstellen van de waterhuishouding op verschillende plaatsen. Daarmee worden de natuurwaarden verhoogd en de optimale condities gecreëerd voor soorten die hier het beste tot ontwikkeling kunnen komen.

 

Vanaf medio augustus 2015 beginnen we met enkele uitvoeringsprojecten. Gedurende 2015, met een doorloop naar 2016, beginnen we met de omvorming van 6 kleine landbouwpercelen naar nat of vochtig schraal grasland, natte heide en bos. Om de goede uitgangspositie te verkrijgen zal waar nodig, naast het dempen van watergangen, de toplaag tot ca 25 cm worden verwijderd. Hierdoor zullen de juiste doelsoorten een kans krijgen. Op een landbouw perceel langs de Zelderse weg wordt een bos aangelegd. De soorten die hier geplant worden zijn inheemse soorten zoals linde, iep, eik, beuk meidoorn, hazelaar en krent.

Binnen het bestaande heidegebied, globaal gelegen tussen de Schoenlapper en Nieuw Voorthuizerweg zal gedeeltelijk het bos worden gekapt en de achterblijvende stobben gefreesd. Na deze fase zal ook daar de toplaag worden verwijderd en worden afgevoerd naar een landbouwperceel. Door het aanbrengen van deze extra grond verhogen we dit perceel waardoor een enk onstaat. De intentie is om nadien op deze enk langdurig graan te laten verbouwen.

Het landgoed zal de werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer uitvoeren met hulp van enkele plaatselijke loonwerkers en ZZP’s . Onze uitvoerder zal als meewerkend voorman alle projecten begeleiden in samenwerking met een ecoloog. Voor eventuele vragen kan men zich wenden tot Appel@hetnet.nl.

We zitten nu in de fase dat alle vergunningen voor de te nemen maatregelen worden ingediend. Zodra de vergunningen zijn verkregen gaan we aan de slag. Bij de verschillende projecten zullen we door middel van informatiepanelen de achtergrond van de werkzaamheden toelichten.

Interne ruilverkaveling met pachters

Voor agrariërs is het plezierig om de gronden zo dicht mogelijk rondom de boerderij te hebben. Tevens hebben zij het meeste belang bij de betere kwaliteit landbouwgronden. Wij zijn in overleg met onze pachters om ruilingen van gronden tot stand te brengen. Gronden die in de lagere, natte, natuurzone liggen worden geruild tegen gronden die buiten deze zone liggen. Veelal hogere en drogere gronden die voor het agrarisch bedrijf een hogere productiewaarde hebben. Zodra we deze interne ruilverkaveling tot stand brengen kunnen we opnieuw een aantal kleine percelen toevoegen aan het natuurareaal. Deze veelal kleine percelen zullen dan vanaf medio 2016 worden omgevormd tot nat en/ of vochtig hooiland.

Aankoop grond

Het landgoed heeft in de maand juni een landbouwperceel aan kunnen kopen ter grootte van ca 1.60 ha. Aangezien dit perceel nog niet direct aan het landgoed grenst is het perceel vooralsnog in pacht uitgegeven. Op termijn zal het aan de natuurverbindingszone worden toegevoegd.